KVIEČIAME MOKYTIS KAUNO „AUŠROS“ GIMNAZIJOJE 2018-2019 MOKSLO METAIS
Kauno ,,Aušros“ gimnazija 2018 m. išleidžia 100-ąją abiturientų laidą.  Kviečiame mokytis, kurti, atrasti save ir įrašyti savo vardą šios gimnazijos istorijoje!
 • Informacija dėl mokinių priėmimo 2018-2019 m. m.

  KlasėKlasių komplektų (priimamų mokinių) skaičiusLaisvų vietų skaičius
  I gimnazijos klasė (9 klasė)6 klasės (150 mokinių)30
  II gimnazijos klasė (10 klasė)5 klasės (130 mokinių)8
  III gimnazijos klasė (11 klasė)6 klasės (160 mokinių)10


Svarbu!

Prašymai mokytis gimnazijoje nuo liepos 1 –os dienos priimami tik atvykus į gimnazijos raštinę! (Raštinė dirba I-V 9.00-15.00)

 • Mokyklą, kurioje pageidauja mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, asmenys renkasi patys. Jei norinčių yra daugiau nei laisvų mokymosi vietų, atsižvelgiama į mokinių mokymąsi ir mokymosi pasiekimus.
 • Asmenys, nedalyvavę naujai priimtų mokinių ir jų tėvų susirinkime 2018 m. birželio 19 d., ne vėliau kaip per penkias darbo dienas, informuoja gimnaziją apie savo galutinį apsisprendimą mokytis Kauno “Aušros” gimnazijoje.  Asmuo, nepateikęs šios informacijos iki nurodyto laiko, komisijos sprendimu gali būti išbrauktas iš priimtų mokytis asmenų sąrašų.
 • Komplektuojant klases laikomasi normatyvinių reikalavimų, neviršijant dokumentuose nurodytų mokinių skaičiaus klasėse.

Priėmimo dokumentai

Raštinės darbo laikas:

I –V 9.00 – 15.00

Informacija teikiama:

1-2 klasių gimnazistams sudarytos galimybės pasirinkti įvairių dalykų modulius. Išlyginamieji dalyko moduliai skirti mokinių pasiekimų spragoms kompensuoti. Pagilinto dalyko moduliai skirti mokinių dalyko žinioms ir gebėjimas pagilinti, padėti apsispręsti pasirenkant studijų kryptį. Mokiniai gali pasirinkti vieną modulį (lietuvių k., anglų k., matematikos arba gamtos mokslų). 3-ose gimn. klasėse mokiniai gali laisvai rinktis mokomuosius dalykus, jų kursus ir modulius pagal vidurinio ugdymo programą.

Gimnazijoje veikia Kompetencijos-gabių vaikų ugdymo centras, užsiėmimus centre veda aukščiausios kvalifikacinės kategorijos pedagogai.

1-4 gimnazijos klasių mokiniai gali užsiimti menine, sportine, literatūrine, organizacine, intelektualine veikla  pagal 20 neformalaus ugdymo programų. Šioje veikloje ryškūs pasiekimai – mišrus gimnazistų choras „Aušra“ (vadovas muzikos mokytojas ekspertas D.Druskis) aktyviai dalyvauja respublikinėse, Kauno miesto dainų šventėse, konkursuose mieste, respublikoje, užsienyje. Dramos būrelis (vadovė N. V. Žilinskienė) dalyvauja gimnazijos renginiuose, mokyklinių teatro kolektyvų festivalyje „Vaivos juosta“. Džiazo studija, mišrus vokalinis ansamblis, dailės, foto būreliai patraukia mokinius besidominčius menu. Ryškūs sporto būrelių pasiekimai – lauko teniso būrelio nariai respublikos olimpinio festivalio pirmos vietos laimėtojai; aukšti tinklinio, futbolo, atletinės gimnastikos komandų pasiekimai. Daugelis mokinių pasirinkę intelektualinės krypties būrelius,  klubus, projektinę veiklą, jaunieji žurnalistai leidžia gimnazijos laikraštį „Aušrelė“, renka medžiagą gimnazijos metraščiui, rašo renginių scenarijus, organizuoja renginius. Aktyviai veikia gimnazistų taryba – inicijuoja renginius, diskusijas, dalyvauja miesto ir respublikos mokinių tarybos veikloje.

Gimnazijoje vykdomas projektas „Mokomės kurdami“, kurio metu I–IV klasių gimnazistai atlieka kūrybines užduotis, ruošia asmeninius portfolio, rengia karjeros planus,  rašo literatūrinius kūrinius, atlieka mokslinius – tiriamuosius darbus bendradarbiaujant su aukštosiomis mokyklomis (KTU, ASU). Tuo metu ugdymasis vyksta ne pamokų forma.

Uždaryti Meniu