Neformalus ugdymas

Gimnazijoje vykdomos neformaliojo ugdymo programos, kurios sudaro gimnazistams plačias galimybes ugdyti savo gebėjimus pasirinktoje srityje, tenkinti saviraiškos poreikius ir interesus. Gimnazijoje veikia Kompetencijos-gabių vaikų ugdymo centras, užsiėmimus centre veda aukščiausios kvalifikacinės kategorijos pedagogai. 1-4 gimnazijos klasių mokiniai gali užsiimti menine, sportine, literatūrine, organizacine, intelektualine veikla  pagal 20 neformalaus ugdymo programų. Šioje veikloje ryškūs pasiekimai – mišrus  gimnazistų choras „Aušra“ (vadovas muzikos mokytojas ekspertas D.Druskis) aktyviai dalyvauja respublikinėse, Kauno miesto dainų šventėse, konkursuose mieste, respublikoje, užsienyje. Dramos būrelis (vadovė N. V. Žilinskienė) dalyvauja gimnazijos renginiuose, mokyklinių teatro kolektyvų festivalyje „Vaivos juosta“. Džiazo studija, mišrus vokalinis ansamblis, dailės, foto būreliai patraukia mokinius besidominčius menu. Ryškūs sporto būrelių pasiekimai – lauko teniso būrelio nariai respublikos olimpinio festivalio pirmos vietos laimėtojai; aukšti tinklinio, futbolo, atletinės gimnastikos komandų pasiekimai. Daugelis mokinių pasirinkę intelektualinės krypties būrelius,  klubus, projektinę veiklą, jaunieji žurnalistai leidžia gimnazijos laikraštį „Aušrelė“, renka medžiagą gimnazijos metraščiui, rašo renginių scenarijus, organizuoja renginius. Aktyviai veikia gimnazistų taryba – inicijuoja renginius, diskusijas, dalyvauja miesto ir respublikos mokinių tarybos veikloje. Gimnazijoje vykdomas projektas – kūrybinė savaitė „Mokomės kurdami“, kurioje dalyvauja visi gimnazijos mokiniai.

Mokinių mokymas namie

Mokinių mokymasis namie organizuojamas vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 (Žin., 2012, Nr. 114-5788), ir Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu. Mokiniai namie mokomi savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu gali būti mokomi mokiniai, tik pritarus gydytojų konsultacinei komisijai. Mokiniui, mokomam namie, mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgusi į gydytojo konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo planą. Namie mokomam mokiniui savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu I –II gimnazijos klasėse skiriama 15 savaitinių pamokų, III–IV gimnazijos klasėse – 14. Dalį pamokų gydytojų konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti mokykloje arba mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Mokiniams, besimokantiems namie nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (pavienio mokymosi forma), konsultacijoms grupėje skiriama iki 40 procentų, individualioms konsultacijoms – iki 15 procentų Bendrųjų ugdymo planų 137 ir 187 punktuose nustatyto pamokų skaičiaus mokiniui per savaitę, o besimokantiems nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (grupine mokymosi forma) – Bendrųjų ugdymo planų 137 ir 187 punktuose nustatyto pamokų skaičiaus mokiniui per savaitę. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), gimnazijos direktoriaus įsakymu mokinys gali nesimokyti menų, dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. Dienyne ir mokinio individualiame ugdymo plane prie mokinio nesimokomų dalykų įrašoma „atleista“. Dalis pamokų, gydytojo leidimu lankomų mokykloje, įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą.
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas

1. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus ugdymo procese vadovaujamasi Bendrosiomis programomis, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256 (Žin., 2004, Nr. 35-1150), Kauno ,,Aušros“ gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka, patvirtinta 2011 rugpjūčio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-396, Kauno ,,Aušros“ gimnazijos mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų darbų ir kontrolinių darbų stebėsenos bei kontrolės tvarka, kuri reglamentuoja mokiniams kontrolinių ir namų darbų skyrimo tikslus, nuostatas bei principus, vertinimą, mokytojų, klasės auklėtojų (kuratorių), metodinių grupių pirmininkų, gimnazijos vadovų veiklą, siekiant sumažinti mokinių mokymosi krūvį. Kauno ,,Aušros“ gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkoje akcentuojama, kad ugdymo procese turėtų vyrauti mokytis padedantis vertinimas – formuojamasis vertinimas, kuris rodo, ką konkrečiai mokiniai geba, yra pasiekę ir ką dar turi pasiekti ar tobulinti, mokiniai mokomi vertinti kitus ir patys įsivertinti. Mokinių pasiekimų patikrinimas diagnostikos tikslais mokykloje vykdomas reguliariai, kaip to reikalauja dalyko mokymosi logika, jis planuojamas, atsispindi mokytojų parengtuose teminiuose pamokų planuose. Diagnostinio vertinimo informaciją panaudojama analizuojant mokinių pažangą ir poreikius, keliant tolesnius mokymo ir mokymosi tikslus.

2. Mokiniųpažanga ir pasiekimai Kauno ,,Aušros“ gimnazijoje vertinami 10 balųsistema.

3. Pasirenkamieji dalykai, dailė, muzika, kūno kultūra, technologijos, pilietiškumo pagrindai vertinami pažymiais, dorinio ugdymo dalykai (tikyba ir etika), žmogaus sauga – įskaita. Dalyko programos modulio mokymosi pasiekimųįvertinimai įskaitomi įdalyko įvertinimą. (TAMO elektroninis dienynas įvertinimus įrašo automatiškai). Dalyko modulio pasiekimai vertinami dviems (lietuvių k. – 2 arba 3) kaupiamaisiais pažymiais.

4. Gimnazijoje įvestas elektroninis dienynas, popierinis dienynas nepildomas. Elektroninis dienynas TAMO leidžia laiku informuoti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus, užtikrina vertinimo metu sukauptos informacijos sklaidą;

5. Mokiniai gali būti atleidžiami, remiantis tėvų ar globėjų prašymais, nuo menų (dailės, muzikos) ir kūno kultūros, o išimties atvejais – ir kitų privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo, jeigu: yra baigę menų (dailės, muzikos) mokyklas; mokosi dailės, choreografijos, muzikos, meno mokyklose; mokosi sporto srities neformaliojo švietimo įstaigose – atsiskaitant vieną kartą per mėnesį, jei yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų nugalėtojai per einamuosius mokslo metus pagal direktoriaus įsakymą įrašant aukščiausią įvertinimą; mokosi namuose, gydymo įstaigoje, sanatorijoje;

6. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“.

7. Mokinių, dalyvavusių tarptautinio mobilumo (judumo) mainų programose, mokymosi pasiekimai įskaitomi neorganizuojant atsiskaitymų.

Informacija apie testus ir egzaminus
Mokinys ir buvęs mokinys brandos atestatą gauti privalo išlaikyti lietuvių kalbos ir dar vieno dalyko brandos egzaminus, išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino direktoriaus įsakymu yra atleistas.
Uždaryti Meniu